تولید و تأمین مجموعه و قطعات محوری موتور ،گیربکس ، اکسل وپلوس و دیگرقطعات خودروهای سواری و ارائه خدمات مرتبط برای خودرو سازان داخلی ، مصرف کنندگان بازار قطعات یدک و حرکت به سمت خودکفایی ازطریق رقابت پذیری در راستای جلب رضایت کلیه ذینفعان و ایجاد بستر و زمینه رشد و ارتقاء در جامعه صنعتی