شرحتعداددرصد
گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)۵۸,۸۰۰,۰۰۰۹۸/۰۰%
شرکت الکتریک خودرو شرق۳۰۰,۰۰۰۰/۵۰%
شرکت اگزوز خودرو خراسان ۳۰۰,۰۰۰۰/۵۰%
شرکت کابل خودرو سبزوار۳۰۰,۰۰۰۰/۵۰%
شرکت مبدل خودروی پاک۳۰۰,۰۰۰۰/۵۰%
جمع کل ۶۰,۰۰۰,۰۰۰۱۰۰%
جدول فوق در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۶ به روزرسانی شده است .